เรามาดูอีก 6 เหตุผลที่การใช้ OKRs แล้ว Work

7. เป้าหมาย OKR ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ช่วยให้ทีมและพนักงาน มีความพร้อมปรับตัวเพื่อรับกับความเปลี่ยนแปลง

เป้าหมาย OKR ระยะสั้นหมายถึงการดำเนินงานรายไตรมาส ระยะยาวหมายถึงการดำเนินงานรายปี เป้าหมายรายไตรมาสกระตุ้นให้พนักงานปรับตัวเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในขณะเป้าหมายรายปีจะเป็นเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ ซึ่งเป้าหมายทั้งสองประเภทต้องมีความสอดคล้องกัน

8. ความสอดคล้องกันของ OKR ในแต่ละระดับทำให้พนักงานมีส่วนร่วมในการทำงานมากขึ้น

การกำหนดเป้าหมายหรือตัวชี้วัด ที่ข้อมูลเห็นได้เฉพาะพนักงานเท่านั้น ทำให้พนักงานมีความรับผิดชอบน้อยซึ่งนำไปสู่การไม่มีส่วนร่วมในงาน OKR ที่ดี ต้องโปร่งใส พนักงานสามารถเข้าถึง OKR ของทุกคนในองค์กรได้ตลอดเวลา ซึ่งทำให้พนักงานทั้งองค์กร รู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่
ความโปร่งใส ความสอดคล้อง และความเป็นเจ้าของ OKR นั้น ทำให้พนักงานมีจุดมุ่งหมายและทุ่มเทไปยังเป้าหมายใหญ่ขององค์กร ช่วยเพิ่มความมีส่วนร่วม และ สร้างแรงจูงใจ ดังนั้น การตั้ง OKR นั้น ข้อมูล OKR ต้องสามารถเข้าถึงได้โดยพนักงานทุกคนทั่วทั้งองค์กร ซึ่งจะช่วยในการลดการทำงานที่มุ่งเฉพาะทีมตน (silo) และสร้างแรงจูงใจให้ทุกคน มุ่งไปสู่เป้าหมายที่สำคัญขององค์กรร่วมกัน

9.เป้าหมาย OKR ที่ท้าทายจะช่วยให้พนักงานแต่ละคนก้าวข้ามขีดจำกัดของตน

ในการตั้งเป้าหมาย OKR จะต้องตั้งให้ท้าทาย แต่ไม่ใช่ไกลเกินเอื้อม ปรัชญาการตั้งเป้าหมาย OKR ของ google คือ การตั้งเป้าที่ไม่ใช่เป้าที่สามารถบรรลุได้ง่ายๆ แต่ต้องการที่จะผลักดันตัวเองให้ก้าวข้ามขีดจำกัด เพื่อใช้ความคิดสร้างสรรค์และศักยภาพอย่างเต็มที่ เป้าหมายที่ตั้งส่วนใหญ่จะบรรลุได้เพียง 70 % เท่านั้น

10. กระบวนการ OKR ทำให้พนักงานปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว

การตั้ง OKR รายไตรมาส ทำให้มีความคล่องตัวที่พนักงานสามารถปรับเป้าหมายในไตรมาสต่อไป ซึ่งช่วยให้พนักงานมีการสร้างนวัตกรรม ปรับเปลี่ยนตนเอง ก่อนที่จะถูกสภาพแวดล้อมภายนอกบังคับให้ปรับ โดยเฉพาะเหมาะอย่างยิ่งกับสถานการณ์ COVID-19 ที่เกิดขึ้น ซึ่งสภาพแวดล้อมมีความไม่แน่นอนสูง

11.พนักงานที่มีส่วนร่วมในงานคือพนักงานที่มีแรงจูงใจ

OKR ช่วยสร้างวัฒนธรรมให้พนักงานทำงานเพื่อตอบโจทย์เป้าหมายใหญ่ขององค์กร และช่วยสร้างให้พนักงานมีส่วนร่วม เมื่อพนักงานรู้ว่าการทำงานของตน มีผลต่อเป้าหมายองค์กรอย่างไร พนักงานจะทำงานอย่างมีแรงขับเคลื่อนและแรงจูงใจ

12.ทำให้ OKR เป็นเรื่องง่าย

การนำ OKR ไปใช้ในองค์กรต้องทำให้เรียบง่ายและสร้างความเข้าใจให้พนักงานทั่วทั้งองค์กร เป้าหมายต้องชัดเจน ไม่กำกวม OKR เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เกิดความเข้าใจในเป้าหมายและกลยุทธ์ ซึ่งทำให้พนักงานรู้ว่า องค์กรคาดหวังอะไรจากตน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้เมื่อ OKR ของพนักงานแต่ละคน สอดคล้องกับ OKR ของทีม และ OKR ของทีมสอดคล้องกับ OKR ขององค์กร

สรุป

ไม่มี OKR ใดที่เหมาะกับทุกองค์กร (no one-size-fits-all) OKR ที่ใช้ได้อย่างประสบความสำเร็จที่ Google อาจไม่ประสบความสำเร็จที่องค์กรอื่น เราต้องออกแบบ OKR ให้เหมาะก้บองค์กรของเรา เพราะ OKR เป็นเครื่องมือที่สามารถนำไปใช้ได้อย่างกว้างขวาง โปร่งใสและทำให้ทุกคนในองค์กรมุ่งเน้นไปในทิศทางเดียวกัน

Admin หวังว่า บทความนี้จะช่วยให้พวกเราชาว HR เข้าใจว่า OKRs มีส่วนช่วยองค์กรได้อย่างไร สถานการณ์ Covid-19 สายพันธุ์ โอไมครอน กำลังระบาดหนัก ดูแล รักษาสุขภาพนะครับ

สวัสดีครับ แล้วพบกันใหม่

เครดิตเนื้อหา https://www.profit.co/blog/okr-university/12-reasons-why-okrs-work

หมายเหตุ

สำหรับท่านที่สนใจนำ OKRs ไปใช้ในองค์กร ทาง admin ขอแนะนำหลักสูตร OKRs Concept and Workshop- ผ่านระบบ Zoom (6 ชม) สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 099-249-1636 หรือ info@bacconsultant.com

มีข่าวดีเพิ่มเติม คือ ตามประกาศกระทรวงแรงงาน อนุมัติเรื่อง E-Training ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ให้ การฝึกอบรมออนไลน์นี้สามารถหักค่าใช้จ่ายได้ 200 % แต่ต้องมีการบันทึกภาพและเสียงตลอดการฝึกอบรม และมีจำนวนผู้รับการฝึกอบรมรุ่นละไม่เกิน 30 คน