ไม่ว่าคุณจะเพิ่งเริ่มนำ OKR เข้ามาใช้ในองค์กร หรือ เริ่มใช้ OKR ไปสักพักนึงแล้ว ในบทความนี้จะพูดถึงข้อควรระวัง 7 ประการสำหรับการเขียน OKR

Steve Jobs กล่าวว่า
ในบางครั้ง เมื่อคุณคิดนวัตกรรมใหม่ คุณทำผิด วิธีที่ดีที่สุดคือยอมรับมันอย่างรวดเร็วและนำไปใช้ปรับปรุงนวัตกรรมใหม่ๆต่อไป
(Sometimes when you innovate, you make mistakes. It is best to admit them quickly, and get on with improving your other innovations)

ก่อนที่จะลงรายละเอียด Admin ขอแนะนำถึงการเขียน OKR ที่ดี ซี่งประกอบด้วย

ชัดเจน มีความท้าทายและสร้างแรงบันดาลใจ : ทีมของคุณต้องประกอบด้วย 3 สิ่งข้างต้นเพื่อขับเคลื่อนทีมให้มุ่งไปสู่เป้าหมายข้างหน้า

มีวัตถุประสงค์ 3-5 รายการ : การมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ น้อยแต่ใช่ จะช่วยให้คุณมุ่งเน้น และใช้ทรัพยากรเวลาที่มีจำกัดไปสู่เป้าหมาย

วัดผลได้ : คุณต้องวัดผล OKR ที่ตั้งไว้ได้ ซึ่งค่าที่วัดอยู่ระหว่าง 0 ถึง 100 % หรือ 0 ถึง 1

มีความสอดคล้องกันอย่างชัดเจน : OKR ของคุณต้องสอดคล้องกับเป้าหมายของระดับบน และ ระดับล่าง ทั้ง OKR ส่วนบุคคล ทีม แผนกและบริษัท และเชื่อมโยงไปในทิศทางเดียวกัน

มีทั้งระยะสั้นและระยะยาว : คุณควรกำหนด OKR เป็นรายไตรมาสหรือรายปี ซึ่งทำให้ทีมมีความรับผิดชอบที่จะมุ่งไปสู่เป้าหมายระยะยาว ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถวัดผลงาน ให้คำแนะนำ เพื่อปรับปรุงทีมไปสู่เป้าหมาย

ทีนี้เราเข้าสู่ ข้อควรระวัง 7 ประการในการเขียน OKR

1. ตั้งวัตถุประสงค์ไม่ถูกต้อง (Not Setting the Right Objectives)

ในการตั้ง OKR คุณควรสร้างความสมดุลระหว่าง OKR ที่ง่ายเกินไปหรือยากเกินไป ถ้าทีมของคุณบรรลุ OKR ทุกข้อ แสดงว่าง่ายเกินไป หากไม่บรรลุเลย คุณก็อาจตั้ง OKR ท้าทายเกินไป
OKR ที่ดี หากทีมและคุณใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ควรจะบรรลุได้ 70-80 % ในกรอบคิดของ OKR (OKR Framework) การตั้ง OKR ที่มีคุณภาพสูง มีความสำคัญเท่าเทียมกับ การทำให้ OKR บรรลุผลสำเร็จ

2. การตั้ง OKR ที่ไม่เฉพาะเจาะจง (Not Setting Specific Objectives)

ถ้าคุณตั้ง OKR ที่มีความกำกวม เช่น การวัดประสบการณ์ลูกค้า หรือ ระบบนิเวศน์ (ecosystem) จะทำให้คุณไม่สามารถปฎิบัติหรือวัดผลได้
ตัวอย่าง เช่น การทำให้ลูกค้าพึงพอใจ (Delight Customers) คุณควรมุ่งเป้าไปที่ net promoter score (NPS) ที่ 42 หรือ ลูกค้าให้คะแนนความพึงพอใจ 4.6/5.0
การตั้งเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงและสามารถเปรียบเทียบ (benchmark) ได้ จะทำให้คุณเห็นภาพที่ชัดเจนในการบรรลุวัตถุประสงค์

3. นำงานทั้งหมดที่ทำมาตั้งเป็น OKR (Counting all Your Work as OKR)

ไม่ควรนำงานทั้งหมดที่คุณหรือทีมต้องทำมาตั้งเป็น OKR หรือ สิ่งที่คุณทำเป็นงานประจำ (business as usual) นำมากำหนดเป็น OKR ซึ่งส่วนมากงานเหล่านั้น สามารถทำสำเร็จโดยง่าย
OKR ที่แท้จริงใช้เวลาและการทำงานเป็นทีมในการทำให้บรรลุผลสำเร็จ

4. ตั้ง OKR เสร็จแล้วก็ลืม (Setting and Forgetting Your OKRs)

การตั้ง OKR ไม่ใช่การทำศึกสงคราม ทำแล้วเลิก คุณควรมีการติดตามความก้าวหน้าของ OKR เพื่อไม่ให้การตั้ง OKR แล้วลืม คุณควรมีการติดตามและทบทวนความก้าวหน้าของ OKR รายสัปดาห์ ตลอดทั้งไตรมาส สำหรับกระบวนการ check-in OKR รายสัปดาห์มักทำทุกวันศุกร์ ในยึดหลัก PPP ซึ่งสมาชิกทีม
รายงานความก้าวหน้า (Progress) ของงานตั้งแต่วันจันทร์-พฤหัส
การวางแผน (Plans) ที่จะดำเนินการในสัปดาห์ถัดไป
และ ปัญหา (Problems) ที่ต้องการให้หัวหน้าทีมช่วยเหลือ

5. มุ่งที่จะบรรลุผลสำเร็จของ OKR แต่ละตัว โดยไม่ได้คำนึงถึงเป้าหมายใหญ่ขององค์กร(Focusing Too Much on OKRs, and Not Enough on the Big Picture)

ปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการตั้ง OKR ของทีม หรือ พนักงานแต่ละคน ไม่สอดคล้องกับเป้าหมายใหญ่ขององค์กร ถึงแม้ OKR ในระดับทีมหรือพนักงานจะบรรลุแล้ว แต่ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายองค์กรได้ สิ่งสำคัญคือต้องทำให้พนักงานรู้ว่าการทำ OKR ของตนมีผลหรือเชื่อมโยงไปสู่ภาพใหญ่องค์กรอย่างไร

6. ตั้ง OKR มากเกินไปในแต่ละไตรมาส (Setting Too Many OKRs Per Quarter)

เป็นเรื่องง่ายที่ตั้ง OKR คุณอาจต้องการที่จะทำให้มีจำนวน OKR สำเร็จมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ อย่างไรก็ตามการตั้ง OKR ที่มากเกินไป เป็นผลร้ายมากกว่าผลดี
การมี OKR ที่มากเกินไป ส่งผลลบต่อประสิทธิภาพการทำงาน ทีมของคุณจะรู้สึกว่ามีปัญหาที่ต้องแก้ไขเยอะแยะไปหมด และทำให้ขาดการมุ่งมั่น
ดังนั้นพยายามตั้งวัตถุประสงค์ไม่เกิน 3-5 ข้อในแต่ละไตรมาส ซึ่งจะทำให้ทีม สามารถบริหารงานเพื่อบรรลุเป้าหมายได้ และทำให้มีจิตใจจดจ่อและสมาธิที่จะทำให้ OKR ที่ตั้ง บรรลุผลสำเร็จ

7. ไม่ตั้ง OKR ที่สามารถวัดผลได้ (Not Setting Measurable OKRs)

การตั้ง OKR โดยเฉพาะ ผลลัพธ์หลัก (Key Results) ต้องเป็นจำนวนที่สามารถวัดผลได้ เพื่อว่าคุณจะได้ติดตามความก้าวหน้าว่าการทำงานเข้าใกล้เป้าหมายที่ตั้งไว้เพียงใด

เป็นอย่างไรบ้างครับ ลองตรวจสอบ OKR ของคุณว่าเข้าข่าย 7 ประการข้างต้นไหม

Admin หวังว่า บทความนี้จะช่วยให้ท่านผู้บริหารหรือ พวกเราชาว HR สามารถตั้ง OKR ได้อย่างถูกต้องและชัดเจน
สถานการณ์ Covid-19 สายพันธุ์ โอไมครอน ค่อยๆดีขึ้น อย่าลืมดูแล รักษาสุขภาพนะครับ

สวัสดีครับ แล้วพบกันใหม่

เครดิตเนื้อหา https://www.profit.co/blog/okr-university/7-common-okr-mistakes-how-to-avoid-them

หมายเหตุ
สำหรับท่านที่สนใจนำ OKRs ไปใช้ในองค์กร ทาง admin ขอแนะนำหลักสูตร OKRs Concept and Workshop- ผ่านระบบ Zoom สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 099-249-1636 หรือ info@bacconsultant.com