“Waiting for perfect is never as smart as making progress”
-Seth Godin, American author and former dot com business executive.

สวัสดีจันทร์แรกในปี 2566 ครับ เป็นไงบ้างครับ ทุกท่านน่าจะ charge battery มาอย่างเต็มที่ มีความสุขกับการ count down เต็มรูปแบบ หลังจากที่ห่างหายไปนานจาก Covid-19 ใน EP แรกของปีนี้ จะพูดถึงเหตุผลหลักที่ ผู้บริหารมักเลื่อนการทำ OKRs ออกไป

1.เราไม่มีเวลาเพียงพอสำหรับ OKRs
Mark Cuban, นักธุรกิจ ผู้ร่วมตัดสินในรายการ Shark Tank ในการเลือกลงทุนสิ่งใดก็ตาม สิ่งที่เขาสนใจอันดับแรก คือ ผลตอบแทนต่อเวลาที่เสียไป (Return on Time-ROT) ไม่ใช่เพียงแต่ ผลตอบแทนต่อการลงทุน (ROI) ถ้าคุณเชื่อว่าการออกกำลังกาย เช่น วิ่ง หรือ โยคะ เป็นสิ่งที่ดี คุณควรจัดเวลาเพื่อทำมัน ถ้าคุณเชื่อว่า OKRs เป็นเครื่องมือที่ใช่ และได้รับการพิสูจน์ถึงผลสำเร็จจากการใช้ OKRs เราก็ควรมีเวลาสำหรับมัน

2.ผู้บริหารของเราต้องได้รับการฝึกอบรมอย่างหนักในเรื่อง OKRs
ในการนำ OKRs ไปใช้ในองค์กร มักมีความเชื่อว่าผู้บริหารต้องได้รับการฝึกอบรมอย่างหนักในเรื่อง OKRs อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ผู้บริหารต้องเรียนรู้เรื่องนี้ เป็นระยะไตรมาส เพื่อจะดำเนินการ การฝึกอบรมความรู้พื้นฐาน OKRs ทดลองใช้ในบางแผนก เป็นเรื่องที่ดี ก่อนขยายผลทั่วทั้งองค์กร

3.เราต้องการ OKRs Software ที่สมบูรณ์
หลายๆบริษัทมีความเข้าใจผิดที่ว่า ต้องใช้ OKR Software ก่อนที่จะเริ่มทำ OKRs ซึ่งในความจริงแล้วไม่จำเป็น
ในการทำ OKRs นั้น Pilot team อาจบันทึกข้อมูลผ่าน Spread sheet หรือ Powerpoint ไป 1-2 ไตรมาส ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ก็สามารถเปรียบเทียบและเสาะหา OKR software ที่เหมาะกับองค์กร

สรุป การเริ่มต้นเป็นสิ่งสำคัญ อย่าใช้ข้ออ้างต่างๆมาทำให้การทำ OKRs เลื่อนออกไป

OKR Quick Start Guide
Admin ขอแนะนำขั้นตอนในการทำ OKRs อย่างง่ายๆดังนี้

1.ตั้ง pilot team ที่จะทำ OKRs
2.กำหนด 3-5 OKRs สำหรับสมาชิกใน pilot team
3.สร้างความสอดคล้อง(alignment)ของ OKRs กับเป้าหมายองค์กร
4.ทำการ check-ins รายสัปดาห์เพื่อติดตามความคืบหน้า
5.แก้ไขอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้น
6.สื่อสาร ถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและ วางแผนเพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
7.บันทึก สิ่งที่เรียนร็เป็นรายสัปดาห์ สองสัปดาห์หรือรายเดือน
8.ทำการทบทวน (Reflect) และตั้ง OKRs ใหม่ เมื่อสิ้นสุดไตรมาส

Admin หวังว่าทั้ง 8 ขั้นตอน นี้จะช่วยให้ HR หรือ ท่านผู้บริหารมีความมั่นใจในการนำ OKRs มาใช้ในองค์กรได้อย่างรวดเร็ว

สวัสดีปีใหม่ หวังว่าผู้อ่านทุกท่าน จะมีชีวิตที่ดีและสมหวังกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ในปีนี้ แต่อย่าลืมครับ การเริ่มสิ่งใหม่ๆตั้งแต่ต้นปี จะทำให้เรามีโอกาสที่จะประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายได้มากขึ้น