อีกพักเดียวก็จะหมดครึ่งปีแล้ว เป็นอย่างไรบ้างครับ เป้าหมายหรือตัวชี้วัดต่างๆที่ตั้งไว้บรรลุผลสำเร็จเพียงใด
ในตอนนี้ Admin จะมาเล่าถึง กลุ่มตัวชี้วัดสำคัญทางธุรกิจ

กลุ่มแรกจะเป็นตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ทางการเงินหรือเศรษฐศาสตร์

1. การลดต้นทุนทางธุรกิจ (Reducing Business Costs)
ตัวชี้วัดนี้มุ่งที่จะบริหารต้นทุนด้านการดำเนินการหรือการผลิต ซึ่งท้ายที่สุดจะช่วยสร้างกำไรขององค์กร

2. การเพิ่มกำไร (Increasing and Sustaining Profitability)
กำไรเป็นวัตถุประสงค์หลักของการทำธุรกิจ โดยเฉพาะถ้าคุณร่วมลงทุนทำธุรกิจกับคนอื่น กำไรเป็นแนวทางที่ดีที่สุดที่ทำให้เราเติบโตไปในอนาคตอย่างยั่งยืนและบรรลุเป้าหมายในระยะยาว

3. การเติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainable Growth)
การเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนเป็นสิ่งจำเป็น ซึ่งเราควรตั้งเป้าหมายการเติบโตในด้านยอดขายหรือรายรับได้

4. การเพิ่มขึ้นของรายได้(Increasing Revenue)
การตั้งเป้ารายรับจำเป็นต้องครอบคลุมต้นทุนในการดำเนินงาน และตั้งเป้าให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

5. การสร้างแบรนด์และกลยุทธ์ทางการตลาด( Developing a Solid Brand and Effective Marketing Strategies)
วัตถุประสงค์ทางธุรกิจอื่นๆ ที่สำคัญคือ การสร้างแบรนด์และกลยุทธ์ทางการตลาด คุณสามารถวัดผลได้จาการสำรวจหรือแบบสอบถาม การจัดประชุมกลุ่มย่อย(focus groups)ก็จะช่วยให้เราทราบถึงข้อมูลเชิงลึก และแนวทางในการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสม ซึ่งวัตถุประสงค์นี้อาจวัดความคุ้มค่าในการทำ social media หรือ ค่าโฆษณา เครื่องมือ เช่น google analytics ก็สามารถนำมาใช้ติดตามความก้าวหน้าได้

กลุ่มตัวชี้วัดทางการตลาดที่มุ่งลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer-centric Business Objectives)

1. การลดการที่ลูกค้าเลิกซื้อสินค้า (Reducing Churn)
Churn rate คือ อัตราการที่ลูกค้าเลิกซื้อสินค้าของเรา ณ ช่วงเวลาใด เวลาหนึ่ง สิ่งสำคัญคือ เราต้องค้นหาว่าลูกค้าเลิกซื้อเพราะอะไร และ โดยเฉพาะพัฒนาและปรับปรุงเพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า

2. การสร้างความได้เปรียบเชิงแข่งขัน (Gaining a Competitive Edge)
ในการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจสิ่งสำคัญคือ การเปรียบเทียบกับคู่แข่ง ในด้านต่างๆ การกำหนดวัตถุประสงค์ทางธุรกิจควรเปรียบเทียบกับคู่แข่งทั้งในด้านสินค้า หรือ บริการ เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของตลาด

3. การสร้างยอดขายสำหรับลูกค้าใหม่ (Generating More Sales)
ก่อนที่จะขายสินค้าให้ลูกค้าได้ องค์กรจะเกี่ยวข้องกับวงจรในการขายต่างๆ ซึ่ง ตัวชี้วัดที่สำคัญ คือ การลดต้นทุนในการได้ลูกค้าแต่ละราย (Lowering the customer acquisition cost (CAC))

4. การเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า (Increasing Customer Satisfaction)
ความสำเร็จทางธุรกิจของคุณขึ้นอยู่กับการทำให้ลูกค้ามีความสุข ซึ่งคุณจำเป็นต้องมีความเข้าใจลูกค้า ในสิ่งที่ลูกค้าต้องการ ความท้าทายที่ลูกค้าเผชิญ และพฤติกรรมของลูกค้า คุณจำเป็นต้องสร้างช่องทางบริการที่หลายหลาย (omnichannel service) เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงสินค้าหรือบริการได้อย่างสะดกว so customers can reach out through the most convenient means.

กลุ่มตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับทุนมนุษย์ (Human-related Objectives)

1. การใช้เครื่องมือเพื่อปรับปรุงผลิตภาพ (Using Tools that Improve Productivity)
การบริหารธุรกิจมีความยุ่งยากในการติดตามความก้าวหน้าของงาน อย่างไรก็ตาม เราสามารถใช้เทคโนโลยีในการติดตามความก้าวหน้าของงาน เช่น Task management software ที่จะช่วยจัดการหรือจัดลำดับความเร่งด่วนของงานได้

2. การให้โอกาสทีมในการพัฒนาทักษะใหม่ (Providing Opportunities for your team to Enhance their Skills)
โดยปกติ พนักงานต้องการที่จะเติบโตและพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญ ดังนั้นตัวชี้วัดนี้จะมุ่งในการจัดโปรแกรมการฝึกอบรม เพื่อให้พนักงานสามารถพัฒนาทั้งทักษะและความสามารถ ซึ่งท้ายที่สุดจะส่งผลดีต่อธุรกิจของคุณ

3. สุขภาพกายและสุขภาพจิตของพนักงาน (The Economic Health of your Employees)
พนักงานที่มีความพอใจในงาน ย่อมช่วยในการเพิ่มผลิตภาพ และมุ่งมั่นที่จะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ

กลุ่มตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับกฎระเบียบหรือมาตรฐาน (Regulation-related Business Objectives)

1. การควบคุมคุณภาพ (Quality Control)
การควบคุมคุณภาพเป็นสิ่งสำคัญเพื่อทำให้เราสามารถรักษามาตรฐานสินค้าให้เป็นไปตามที่ตลาดต้องการ ราคาสินค้าควรสอดคล้องกับคุณภาพสินค้า และเราต้องมีสินค้า/บริการ ให้พร้อมและเพียงพอ เมื่อลูกค้ามีความต้องการ

2. การลดของเสีย (Waste Reduction)
คุณสามารถกำหนดตัวชี้วัดเพื่อลดของเสีย เพื่อให้ธุรกิจของคุณมีความยั่งยืน ตลอดจนเป็นการแสดงให้เห็นว่าองค์กรของคุณใส่ใจในด้านสิ่งแวดล้อม

3. การดูแลชุมชน (Reaching Out more to the Community)
ถ้าคุณเป็นธุรกิจที่สร้างใหม่ คุณควรกำหนดตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงหรือดูแลชุมชน ที่คุณตั้งอยู่ การสร้างความมีส่วนร่วมของชุมชน การมีความสัมพันธ์ที่ดี ช่วยสร้างแบรนด์และความไว้วางใจทั้งกับลูกค้าและชุมชน

Admin หวังว่าเนื้อหาใน EP นี้จะช่วยทุกท่านสามารถกำหนดตัวชี้วัดที่สำคัญทางธุรกิจของท่านได้ หากสนใจฝึกอบรม OKRs หรือ OKRs Software ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน website ได้ครับ สวัสดีครับแล้วพบกันใหม่

Credit บทความ: https://www.profit.co/blog/okr-university/top-15-business-objectives-to-grow-your-business