fbpx

About

เว็บไซต์ ORK-THAI.com นี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นช่องทางในการนำเสนอและแลกเปลี่ยนความรู้ เรื่องการวัดผลองค์กร ซึ่งครอบคลุมการนำองค์ความรู้ของต่างประเทศ มาปรับให้เหมาะกับบริบทขององค์กรในประเทศไทย

ดร.วิชัย ลิมปิติกรานนท์
(ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ OKR-THAI.COM)

ประวัติผู้เขียน

อ.พิเศษ หลักสูตรปริญญาโทออนไลน์ TUXSA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ Skilllane

https://www.skilllane.com/courses/tuxsa-Business-Strategy-and-Business-Model

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี วิศวอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ด้านที่ปรึกษา :

ผู้จัดการโครงการ

การวัดผลองค์กร

2558 โครงการพัฒนาตัวชี้วัดเพื่อการติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริม SME (สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม)

2550 การวางแผนกลยุทธ์ กลุ่มบริษัทสิ่งทอครบวงจรขนาดใหญ่

การบริหารและการพัฒนาองค์กร

2557 โครงการพัฒนากลยุทธ์การตลาดธุรกิจแฟรนไชส์ สู่สากล (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า)

2555 โครงการสร้างเครือข่ายธุรกิจ แฟรนไชส์สู่สากล (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า)

2555 โครงการพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ไทย สู่ประเทศอาเซียน +6 (สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม)

2553-2554 โครงการเพิ่มขีดความสามารถของกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อระยะที่ 2 (กรมการค้าต่างประเทศ)

2551-2552 โครงการเพิ่มขีดความสามารถของกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อระยะที่ 1 (กรมการค้าต่างประเทศ)

อุตสาหกรรม

2560 โครงการพัฒนาศักยภาพและเชื่อมโยงธุรกิจเครือข่ายอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป

2558 โครงการพัฒนาคลัสเตอร์สิ่งทอเพชรเกษม (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม)

2558 โครงการสำรวจข้อมูลเพื่อการสร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์และการต่อยอดพัฒนาเครือข่ายปุ๋ยและเกษตรอินทรีย์ (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม)

2555 โครงการพัฒนาผู้ประสานงานพัฒนาคลัสเตอร์(Cluster Development Agent) (สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม)

2552-2553  โครงการจัดทำแผนที่คลัสเตอร์ ระยะที่ 1-2 (สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม)

2549 โครงการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมเครื่องหนัง (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม)

2546 โครงการชุบชีวิตธุรกิจไทย ระยะที่ 1-2 (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม)

(รางวัลที่ปรึกษายอดเยี่ยม โครงการชุบชีวิตธุรกิจไทย ระยะที่ 1 ในภาคกลางและภาคเหนือ ปี 2546)

การวิจัยและประเมินผล

2563 โครงการวิจัยการพัฒนาสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. (สกต.4.0)

2560 โครงการจัดทำฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้และศึกษาวิจัยพัฒนามาตรฐานแหล่งเรียนรู้ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์กรมหาชน)

2560 โครงการวิจัยเชิงนโยบายและองค์ความรู้ สำหรับการพัฒนาเมืองเศรษฐกิจความรู้ จังหวัดลำปาง สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์กรมหาชน)

2557 โครงการศึกษาวิจัยภาพรวมอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 5 อุตสาหกรรม (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม)

2556 โครงการศึกษาวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ของธุรกิจสร้างสรรค์ที่ร่วมโครงการรางวัลไทยสร้างสรรค์ ประจำปี 2553-2554

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์กรมหาชน)

การท่องเที่ยว

2561 Enhancing Competitiveness of ASEAN SMEs through Cluster Development and International Quality Standard Adherence

(Japan-ASEAN Integration Fund-JAIF)

2561 หลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)

การบริหารการเงินส่วนบุคคล

มูลนิธิซิตี้ (ธนาคารซิตี้แบงก์)

2557-2559 โครงการคนไทยก้าวไกล ใส่ใจการเงิน

2553-2558 โครงการให้ความรู้ทางการเงินสำหรับผู้หญิงกลุ่มเสี่ยง

ประวัติการเป็นวิทยากร :

  • OKR Canvas เครื่องมือสำหรับการพัฒนาองค์กร
  • Facebook Online Marketing (โครงการ FB Boost  I)
  • การบริหารและติดตามผลโครงการ ตามหลัก Logical Framework
  • โมเดลธุรกิจ (Business Model Canvas) หลักสูตรผู้ประกอบการใหม่
    กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 2557-2559
  • การพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรม