ผลลัพธ์หลัก (Key Results-KR) คือ เป้าหมายและผลลัพธ์ที่ใช้สำหรับการวัดความสำเร็จเชิงคุณภาพสำหรับวัตถุประสงค์ ผลลัพธ์หลักที่ดีจะแสดงถึงหลักฐานเชิงประจักษ์ที่คุณและเพื่อนร่วมงานสร้างให้เกิดความก้าวหน้าในช่วงเวลาที่กำหนด

เพื่อสร้างผลลัพธ์หลักที่มีคุณภาพสูง คุณควรถามตนเองใน 5 คำถามต่อไปนี้

1.ผลลัพธ์หลักนี้มีความสอดคล้องกันไหม (Are the Key Results Aligned?)
ในการกำหนดวัตถุประสงค์ สิ่งสำคัญคือต้องมีความสอดคล้องกันของวัตถุประสงค์บริษัทและของหน่วยงานเป็นอันดับแรก สำหรับผลลัพธ์หลักนี้ก็เช่นกัน จำเป็นต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ขอยกตัวอย่าง วัตถุประสงค์แผนกการตลาด คือ “สร้างกลไกที่นำไปสู่การขายที่มีประสิทธิภาพ (Create a Robust Lead Generation Engine)”
ซึ่งรองประธานฝ่ายการตลาดต้องหารือกับหัวหน้าทีมการตลาดแต่ละคนเกี่ยวกับการกำหนดวัตถุประสงค์หลักที่ถูกต้อง ในทางกลับกัน หัวหน้าทีมแต่ละคนก็ต้องสร้าง OKRs ที่สอดคล้องกันกับวัตถุประสงค์ของแต่ละแผนก

ในภาพนี้แสดงความเชื่อมโยงระหว่าง KR กับ Obj ในลักษณะบนลงล่าง (top down) โดย Adam นำ KR 2: ซึ่งต้องการที่จะมีลูกค้ารายใหม่ 100 รายจากช่องทางโซเชียลมีเดีย มอบหมายให้เป็นวัตถุประสงค์ของ Moshe

2.ผลลัพธ์หลักนี้วัดผลได้ไหม (Are the Key Results Measurable?)
ซึ่งผลลัพธ์หลัก หรือ KR นี้ควรเป็นตัวเลขและวัดผลได้ ซึ่งแสดงถึงชุดของเป้าหมายที่คุณต้องการบรรลุภายใต้วัตถุประสงค์นั้น ข้อผิดพลาดส่วนใหญ่ คือ การตั้ง KR ที่วัดผลไม่ได้ เช่น

KR 1: เพิ่มจำนวนการโทรศัพท์ติดต่อลูกค้า
KR 2: เปลี่ยนโครงสร้างราคา
KR 3: เพิ่มจำนวนการต่ออายุของลูกค้า
ซึ่งการกำหนด KR เหล่านี้ ไม่มีความชัดเจน เช่น พนักงานในทีมไม่รู้จำนวนครั้งที่โทรติดต่อลูกค้า ฯลฯ การใช้ OKR Software จะช่วยติดตามความคืบหน้าของแต่ละ OKRs ได้ตลอดเวลา

3.ตั้งผลลัพธ์หลักเหมือนงานประจำวันไหม (Are the Key Results the same as your team’s day-to-day tasks?)
KR คือ ผลลัพธ์เจาะจงที่เราอยากบรรลุ ในขณะที่งานประจำ (Task) คือ งานที่คนในทีมทำทุกวันหรือทุกสัปดาห์ เช่น การสร้างเนื้อหาและโพสต์ในโซเชียล การวิเคราะห์จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ฯลฯ

ตัวอย่างแสดงถึง การเพิ่มการเข้าถึงลูกค้าออนไลน์(Obj) โดยมี KR ที่ชัดเจน เช่น เพิ่มจำนวนผู้ติดตามใน Instagram การโพสต์ใน Linkedin 3 ครั้งต่อสัปดาห์ และการเพิ่มลูกค้าใหม่จาก paid campaign ทั้งใน FB และ Instagram จาก 0 เป็น 50 ราย

4.มีการเปรียบเทียบผลลัพธ์หลักแต่ละคู่ไหม (Is their Pairing Between Key Results?)
สิ่งที่เกิดขึ้นอีกประการหนึ่ง คือ การที่มีการตั้ง KR มากเกินไป และ ถึงแม้บรรลุ KR แล้วก็ไม่สามารถทำให Obj บรรลุได้

ในตัวอย่างนี้ต้องการเพิ่มยอดขาย 50 % ในปีงบประมาณ 2021 ลองพิจารณา KR ทั้ง 3 ตัว จะพบว่าทั้งหมดมุ่งไปที่การหาลูกค้าจากช่องทางตลาดใหม่ โดยละเลยฐานลูกค้าเก่า

ดังนั้นการเพิ่ม KR4 โดยลดอัตราการบอกเลิก (churn rate) จาก 30% เป็น 5% และ KR5 การออกแบบโครงการที่ลดการสูญเสียและต่ออายุลูกค้า จะเป็นการตอบโจทย์ในการมุ่งฐานลูกค้าเก่า

5.ผลลัพธ์หลักนั้นควบคุมได้ไหม (Are the Key Results Controllable?)
สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่ง คือ การเลือก KR ที่คุณควบคุมได้ ถ้าคุณกำหนดวัตถุประสงค์ เพื่อให้ search engine ช่วยเพิ่มการเข้าถึงเว็บไซด์ 100 % โดยกำหนด KR1 คือ ให้เว็บไซด์อื่น link มาหาเว็บไซด์ของคุณ

การกำหนด KR ที่ดี คือ การวางแผนที่จะ post blog 3 ครั้งต่อสัปดาห์ จ้างทีมภายนอกเพื่อเชื่อมมายังเว็บไซต์ เป็นต้น

6. มีระบบในการควบคุมและติดตามไหม (Is There an Accountability System for Key Results?)
หัวใจหลักของ OKRs คือ การติดตาม (tracking) ถ้าขาดซึ่งระบบติดตามและวัดผลแล้ว เราจะไม่รู้เลยว่า เรากำลังมุ่งไปสู่ทิศทางที่ถูกต้องหรือไม่
ดังเช่น Peter Drcuker กูรูชื่อดัง ที่กล่าวว่า “อะไรที่วัดได้ ก็สามารถบริหารได้”ดังนั้นการติดตามความคืบหน้าผ่านการ check-ins รายสัปดาห์จะทำให้ทุกคนในทีมรู้ว่าเราใกล้บรรลุเป้าหมายเพียงใด

Profit.co software จะช่วยทำให้คุณติดตามและวัดผลได้อย่างง่ายดาย

หวังว่าเนื้อหาใน EP นี้ น่าจะเป็นประโยชน์ ทำให้เรามีชุดคำถามสำหรับการกำหนดผลลัพธ์หลัก (key results) ที่ถูกต้อง
สวัสดีครับ แล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้า

เครดิตเนื้อหา : https://www.profit.co/blog/okr-university/how-do-you-set-quality-key-results/