การประเมินแบบ 360 องศาได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทั้งที่ก่อนหน้านี้การประเมินนี้ใช้เฉพาะผู้บริหารระดับสูง ปัจจุบัน ด้วยเทคโนโลยีและวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นความโปร่งใส ทำให้มีการใช้ในระดับบริหารขององค์กรมากขึ้น

โดยปกติการประเมินแบบ 360 องศา ทำขึ้นด้วยเหตุผล :

เพื่อที่จะเข้าใจว่าถึงมุมมองของพนักงานจากเพื่อนร่วมงาน จากผู้มีส่วนได้เสียและจากลูกน้อง นอกจากนี้ยังเป็นวิธีการที่ค่อนข้างก้าวหน้าในการ feedback ผู้จัดการ ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้มีการพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในการทำงาน

ผลการประเมินอาจเป็นได้ทั้งบวกและลบ พนักงานจะได้ประโยชน์หรือไม่ได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับการประเมิน 360 องศาดำเนินการอย่างไร นำผลมาอธิบายอย่างไร ตลอดจนพนักงานทำอย่างไรเมื่อได้รับการ feedback

การประเมินผลงานพนักงานแบบ 360 องศา เป็นเครื่องมือที่ทรงคุณค่า มักจะไม่ค่อยเอนเอียงเพราะนำข้อมูลจากเพื่อนร่วมงาน ลูกค้า ผู้จัดการและบุคคลที่พนักงานทำงานด้วยและนำมาประเมิน การ feedback แบบไม่เอนเอียงทำให้เห็นข้อมูลที่มักถูกมองข้าม และเป็นการสร้างโอกาสให้เพื่อนร่วมงานประเมินและสนับสนุนให้พนักงานมีการเติบโตและพัฒนาในองค์กร อย่างไรก็ตามวิธีการนี้จะได้ผลถ้าผลการประเมินเป็นความลับและโปร่งใส

ผู้ประเมินต้องมีความกล้าหาญที่จะประเมินตามความจริง ไม่ว่าการประเมินจะเป็นแบบออนไลน์หรือสัมภาษณ์เชิงลึก โดยบุคคลที่สาม การดำเนินการต้องทำอย่างระมัดระวัง

4 เคล็ดลับในการประเมินมีดังนี้

รักษาความลับ

เมื่อเพื่อนร่วมงานรู้ว่าการประเมินจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ พวกเขาจะซื่อสัตย์และประเมินอย่างตรงไปตรงมา แต่พนักงานอาจมีความกังวลเล็กๆว่าผลการประเมินอาจไม่ได้เก็บไว้เป็นความลับจริงๆ สำหรับการประเมินแบบออนไลน์ ควรดำเนินการโดยบริษัทภายนอกที่เชื่อถือได้ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าข้อมูลดิบจะไม่มีผู้ใดในองค์กรเข้าถึงได้ ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษญ์ต้องแสดงความชัดเจนว่าข้อมูลทุกอย่างจะถูกเก็บและรักษาเป็นความลับ

ต้องโปร่งใส

ขณะดำเนินการประเมินผลงานแบบ 360 องศา ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และผู้ประเมินต้องแสดงถึงความโปร่งใส และระบุประเด็นว่า เป็นการประเมินการทำงานในปัจจุบัน หรือ เพื่อการปรับปรุงผลงาน เพื่อให้การประเมินมีประสิทธิภาพ เป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่ต้องแสดงวัตถุประสงค์ที่แท้จริงให้ผู้ประเมิน

ต้องมั่นใจว่าจุดประสงค์ของการประเมินแบบ 360 องศา เพื่อช่วยให้พนักงานเรียนรู้และเติบโต ควรมุ่งเน้นที่จะประเมินในสิ่งที่พนักงานทำได้ดี สร้างแรงจูงใจเชิงบวก ต้องระบุถึงสิ่งที่พนักงานควรปรับปรุง ทักษะด้านใดที่จะควรได้รับการพัฒนา สิ่งใดต้องปรับปรุงให้ดีขึ้น การประเมินต้องเกี่ยวข้องกับงาน ชัดเจนและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง สิ่งสำคัญต้องแยกถึงความแตกต่างระหว่างผลงานของพนักงานและผลลัพธ์ทางธุรกิจ สร้างบรรยากาศการประเมินให้พนักงานเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ช่วยให้เขาเข้าใจว่าทำอย่างไร และอะไรคือสิ่งที่ทำให้เขาสามารถทำให้ดีขึ้นได้

ระบุถึงช่องว่างเพื่อปรับปรุง

ถึงแม้ว่าการประเมินแบบ 360 องศา จะเป็นนามธรรม ผู้ประเมินแต่ละคนต้องให้ feedback จากมุมมองของเขาหรือเธอ ดังนั้นสิ่งสำคัญคือจะเห็นถึงช่องว่างสำหรับแต่ละมุมมอง ผู้ถูกประเมินมองตัวเองอย่างไร แตกต่างจากผู้ประเมินไหม มุมมองของเพื่อนร่วมงานแตกต่างจากมุมมองของผู้ใต้บังคับบัญชาเพียงใด หัวหน้าของผู้ถูกประเมินมองอย่างไร อะไรคือช่องว่างจากมุมมองของผู้เกี่ยวข้องแต่ละคน

ถ้ามุมมองของผู้เกี่ยวข้องส่วนใดแตกต่างจากมุมมองของผู้ประเมินมาก จำเป็นต้องค้นหาว่าจะแก้ไขหรือปรับปรุงอย่างไร

การพัฒนาแผนปฏิบัติการ

หลังจากการประเมิน จำเป็นต้องมีรายงานสรุป ผู้ถูกประเมินต้องมีการพูดคุยกับผู้ที่แปลผลการประเมินและช่วยพัฒนาแผนปฏิบัติการ ในด้านที่จะช่วยให้พนักงานทำงานได้ดีขึ้น และจำเป็นต้องมีการติดตามและสนับสนุน แผนปฏิบัติการควรดำเนินการโดยผู้ถูกประเมินและหัวหน้าให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ สำหรับแผนปฏิบัติการอาจระบุถึงสมรรถนะ (competency)ที่สำคัญที่ต้องการพัฒนา และระบุแนวทางการดำเนินการเพื่อที่จะบรรลุ

เมื่อการประเมินแบบ 360 องศามีการดำเนินการอย่างสมบูรณ์ เครื่องมือนี้จะช่วยเผยให้เห็นถึงข้อมูลที่ทรงคุณค่าที่เป็นประโยชน์ต่อพนักงานและองค์กร

สรุป

การประเมินแบบ 360 องศาไม่ได้จบที่ให้ feedback แต่จำเป็นต้องมองให้ไกลกว่านั้น ผลของการประเมินต้องถูกวิเคราะห์ และนำมาออกแบบแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนและสร้างให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะทำได้ถ้าคุณดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่มองการประเมินเป็นแค่พิธีกรรมแบบหนึ่ง

การจัดทำแผนพัฒนาพนักงานและมีการติตดามความก้าวหน้าโดยเพื่อนร่วมงานและหัวหน้าจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าพนักงานยังคงมุ่งมั่นไปสู่เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของตนและขององค์กร (Individual and organizational OKRs)

สำหรับ profit.co เป็น OKR software ที่มีเชื่อมโยงการตั้ง OKRs และการประเมินแบบ 360 องศาเข้าด้วยกัน ทำให้แนวคิด CFR (Conversation Feedback Recognition) สามารถดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรมและเชื่อมโยงข้อมูลเข้าหากัน

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ https://www.profit.co/schedule-demo

สถานการณ์ติดเชื้อโควิด-19 ใกล้ทะลุ 20,000 คนต่อวันแล้ว มีญาติพี่น้องของคนรู้จักเสียชีวิต ดูแลตัวเอง จัดเต็มการป้องกันตัวเอง ไม่เปิดหน้ากากในที่สาธารณะ admin ขอเป็นกำลังใจให้ครับ สวัสดีครับ แล้วพบกันใหม่

เครดิตเนื้อหา https://www.profit.co/blog/performance-management/getting-the-most-out-of-360-degree-performance-reviews/