ในปี 2022 OKRs เป็นสิ่งที่สำคัญกว่าในอดีต ที่จะช่วยผลักดันธุรกิจไปสู่ความสำเร็จ เนื่องจากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว องค์กรต้องหาแนวทางในการวัดและติตตามความก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วและง่าย

OKRs คือคำตอบ

จากผลวิจัยของ Harvard Business Review พบว่าร้อยละ 95 ของพนักงานบริษัทไม่ตระหนัก หรือ เข้าใจกลยุทธ์องค์กร ซึ่งความไม่เข้าใจนี้จะนำไปสู่หายนะ พนักงานจำเป็นต้องตั้งเป้าหมายของตนให้สอดคล้องกับขององค์กร OKRs เป็นเครื่องมือที่จะช่วยทำให้เป้าหมายของพนักงานทั้งองค์กรสอดคล้องและขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน

Anthony Robbins นักพูดสร้างแรงบันดาลใจและไลฟ์โค้ชชื่อดัง กล่าวไว้ว่า การตั้งเป้าหมายเป็นก้าวแรกที่จะทำความฝันให้เป็นความจริง

7 เทคนิคในการตั้งเป้าหมาย OKRs ที่มีประสิทธิผล

1.ต้องมั่นใจว่า OKRs นั้นมีผู้รับผิดชอบโดยตรง (Ensure Accountability)

สิ่งสำคัญคือการที่มีผู้รับผิดชอบ OKRs โดยตรง ซึ่งหมายถึงว่า คุณต้องมีกระบวนการในการติดตามผลงาน วิธีการหนึ่งคือการที่คุณตั้งกำหนดการในการทบทวนและ feedback ระหว่างผู้จัดการกับเจ้าของ OKRs โดยตรง ซึ่งจะทำให้ทุกคนมุ่งหน้าไปสู่ทิศทางเดียวกัน และมีความก้าวหน้าเกิดขึ้น

2.ทำให้ OKRs ของคุณ F.A.S.T (Make your OKRs F.A.S.T.)

FAST ย่อมาจาก Frequently-discussed (มีการทบทวนสม่ำเสมอ) , Ambitious (ท้าทาย), Specific (เฉพาะเจาะจง), and Transparent(โปร่งใส) ซึ่งเป็นคุณลักษณะ 4 ประการที่สำคัญของ OKRs
การทบทวนความก้าวหน้าอย่างสม่ำเสมอถึงเป้าหมาย ทำให้มั่นใจได้ว่าเป้าหมายท้าทาย เจาะจงและควรมีความโปร่งใสที่ทุกคนจะเห็น OKRs ของทุกคนในองค์กรตลอดไตรมาส

3.การ check-ins อย่างสม่ำเสมอ (Master Regular Check-Ins)

การ check-ins อย่างสม่ำเสมอเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้สามารถบรรลุเป้าหมาย OKRs ที่ตั้งไว้ ซึ่งกระบวนการนี้ทำให้สามารถติตตามความก้าวหน้าของ OKRs ในแต่ละทีม และยังช่วยในการที่จะมองเห็นปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้และแก้ไขได้อย่างทันท่วงที กระบวนการนี้ยังทำให้เกิดการ feedback อย่างต่อเนื่องจากพนักงาน และช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมของกระบวนการทำงาน

4.ทำให้คำนึงถึงทรัพยากรที่มี (Work on Resourcing)

ในการตั้ง OKRs เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องทบทวนว่ามีการจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสม เพียงพอเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งจำเป็นต้องมีความเข้าใจอย่างชัดเจนว่า คุณต้องการทรัพยากรที่จำเป็นอะไรบ้าง เพื่อไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งรวมถึงการที่คุณมีพนักงานหรือทีมที่มีคุณภาพ หากปราศจากทรัพยากรที่เหมาะสมและเพียงพอ ก็เป็นไปได้ยากที่จะบรรลุ OKRs ที่ตั้งไว้

5.ทำให้ OKRs เป็นกีฬาของทีม (Make OKRs a Team Sport)

การทำให้บรรลุ OKRs ที่ตั้งไว้ ไม่ใช่เรื่องของพนักงานคนใดคนหนึ่ง แท้ที่จริงแล้ว คือ ความพยายามของทีมในการตั้ง OKRs ที่ท้าทาย เป็นจริง บรรลุได้ โดยทุกคนในทีมทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่ง OKRs ช่วยผลักดันกลยุทธ์จากทีมผู้บริหาร ไปสู่ทีม เพื่อให้ทีมแสดงศักยภาพความเป็นผู้นำและสร้างความมีส่วนร่วมของผู้จัดการจากทุกส่วนงาน

ข้อดีของการทำงานเป็นทีม คือ
1)ในการตั้ง OKRs จะเกิดจากมุมมองที่แตกต่างกันของแต่ละทีม ซึ่ง OKRs นั้นจะบรรลุได้ก็จากความร่วมมือของทีม ไม่ใช่คนใดคนหนึ่ง
2)OKRs ช่วยให้ทุกคนที่มีทักษะที่แตกต่างกัน มาร่วมมือกันเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ท้าทาย บางคนในทีมมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็น แต่ก็ต้องการทีมอื่นมาช่วยดำเนินการให้บรรลุผล
3)การทำงานเป็นทีมช่วยสร้างขวัญ กำลังใจ และความมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

6.สร้างความอดทน (Have Patience)

ในการนำ OKRs ไปสู่ภาคปฎิบัติ สิ่งสำคัญคือความอดทน กรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียวฉันใด OKRs ก็เป็นสิ่งเดียวกัน ต้องใช้ทั้งเวลาและความพยายามในการสร้างระบบ OKRs ที่มีประสิทธิผล อย่าคาดหวังความสำเร็จชั่วข้ามคืน ควรมุ่งไปที่เป้าหมายระยะยาวของ OKRs มากกว่า

7.อย่านำกระบวนการ OKR ไปใช้ในการประเมินผลการทำงานของพนักงาน (Don’t Equate OKR Progress and Performance Reviews)

ข้อผิดพลาดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของบริษัทที่ใช้ OKRs คือ การนำไปประเมินผลการทำงานของพนักงาน ถึงแม้ว่า OKRs จะเป็นตัวชี้วัดที่ดีที่แสดงถึงความรับผิดชอบและเป้าหมายของทีม เหตุผลก็คือ

1)การที่นำ OKRs ไปผูกติดกับการประเมินผลงาน และส่งผลต่อผลตอบแทนที่พนักงานได้รับ พนักงานจะวางแผนและมุ่งเฉพาะเป้าหมายที่บรรลุง่ายๆมากกว่าเป้าหมายที่จำเป็นจริงๆ พนักงานจะกลัวความล้มเหลว เพราะถ้าล้มเหลว แสดงถึงผลงานของทีมที่ลดลง
2)พนักงานกลัวที่จะเสี่ยง เพราะการตั้งเป้าหมายที่ท้าทายและเสี่ยง ถ้าไม่สามารถบรรลุได้ พนักงานจะได้รับการประเมินผลงานที่ไม่ดี ซึ่งทำให้พนักงานไม่กล้าตั้งเป้าหมายที่เน้นนวัตกรรมหรือท้าทาย
3)พนักงานจะตั้งเป้าหมายโดยไม่คำนึงถึงกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กรโดยรวม

OKRs เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งที่แสดงผลการทำงานของพนักงาน แต่ควรพิจารณาถึงข้อมูลอื่นๆในการประเมินผลการทำงานของพนักงานด้วย

สรุป
OKRs เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์กร อย่างไรก็ตาม องค์กรที่นำ OKRs ไปใช้ ไม่สามารถบรรลุผลสำเร็จในระยะเวลาชั่วข้ามคืน จำเป็นต้องใช้เวลา ความพยายาม และความอดทนในการพัฒนาและการสร้างระบบ OKRs ที่มีประสิทธิผล

Admin หวังว่าเนื้อหาใน EP นี้ น่าจะเป็นประโยชน์ ทำให้ผู้จัดการและพวกเราชาว HR มีความเข้าใจถึงการนำ OKRs ไปใช้ในองค์กรได้สำเร็จ

สนใจ OKR Software ที่องค์กรชั้นนำทั้งในไทยและต่างประเทศเลือกใช้ มาที่ https://www.profit.co/product/ ได้เลยครับ

สวัสดีครับ แล้วพบกันใหม่

เครดิตบทความ https://www.profit.co/blog/okr-university/7-tips-for-mastering-okrs-in-2022/