จากผลการศึกษาของ Gartner ที่ทำการสำรวจกว่า 250 บริษัท พบว่า 71 % ของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า OKRs ช่วยให้พนักงานเข้าใจเป้าหมายของบริษัท และ 64 % แจ้งว่า OKRs ช่วยให้องค์กรปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงได้ดี จากข้อมูลข้างต้นชี้ให้เห็นว่า กระบวนการ OKR เชื่อมโยงกับระบบการทำงานแบบ Hybrid ได้เป็นอย่างดี

การใช้ OKRs สำหรับทีมที่ทำงานในแบบ Hybrid ช่วยให้พนักงานทราบถึงเป้าหมายองค์กร เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร และติดตามความก้าวหน้าของผลงาน OKRs ช่วยให้ผู้จัดการสามารถสื่อสารเป้าหมายองค์กรไปยังพนักงานในรูปแบบที่โปร่งใส ข้อมูลความก้าวหน้าในงานเห็นได้จากทั้งหัวหน้าและพนักงาน ช่วยในการติดตาม ทำให้การทำงานแบบ Hybrid มีประสิทธิภาพมากขึ้น สรุปข้อดีของ OKRs กับ Remote work คือ

1.เพิ่มความมุ่งมั่นในเป้าหมายมากขึ้น (Focus)
OKRs เป็นเครื่องมือที่จะช่วยกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนมากขึ้น เมื่อพนักงานทุกคนเข้าใจในเป้าหมายองค์กร ก็จะช่วยให้สามารถกำหนดความเร่งด่วนของงาน และจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสม แท้ที่จริงแล้วการทำงานแบบ remote work ไม่ได้ยึดติดกับเวลา แต่ขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ของงานมากกว่า ทีมจะมุ่งมั่นในการติตตามความก้าวหน้าเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้

2.ทำให้เป้าหมายสอดคล้องกัน (Alignment)
พนักงานทุกคนรู้ถึงกลยุทธ์และเป้าหมายองค์กร OKRs เป็นเครื่องมือที่ประสานทุกคนเข้าด้วยกันและร่วมกับขับเคลื่อนในทิศทางเดียวกันสู่เป้าหมายองค์กร ถึงแม้เป้าหมายองค์กรมีหลายระดับ ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูล OKRs ในองค์กรผ่าน OKR software ซึ่งจะทำให้ทุกคนร่วมมือกันเพื่อบรรลุเป้าหมาย OKRs ใหญ่ขององค์กร

3.สร้างวัฒนธรรมแห่งความรับผิดชอบ (Accountability)
ในระบบ OKRs พนักงานจะมีการ check-in เพื่อ update ความก้าวหน้ารายสัปดาห์ สิ่งนี้จะช่วยเสริมสร้างความรับผิดชอบและความเป็นเจ้าของงาน การ check-in ยังเป็นสิ่งที่ช่วยในการสื่อสารกันว่า งานที่ทำในสัปดาห์ก่อนมีสิ่งใดที่ควรปรับปรุง สิ่งใดที่ทำได้ดี ซึ่งกระบวนการนี้ใช้ได้ดีกับพนักงานที่มีลักษณะ introvert และ extrovert และใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลบน platform เดียวกัน

3 ขั้นตอนในการนำ OKRs ไปใช้กับ Remote work
การกำหนด OKRs สำหรับ Remote work ต้องสร้างความสมดุลระหว่าง ผลงานพนักงาน กับ การควบคุม ในการนำไปใช้ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ฝึกอบรมความรู้ OKRs ให้กับทีมงานทุกคน

พนักงานทุกคนควรได้รับการฝึกอบรมแนวคิด ความรู้พื้นฐานของ OKRs ผลดีที่ได้รับจากการทำงาน และจะช่วยในการพัฒนาประสิทธิภาพพนักงานอย่างไร ตลอดจนนำมาใช้ในการวัดผลความสำเร็จอย่างไร และ ใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนกลยุทธ์องค์กรได้อย่างไร

ขั้นตอนที่ 2 สื่อสารเป้าหมายองค์กรอย่างชัดเจน
เมื่อพนักงานมีความรู้พื้นฐานแล้ว องค์กรต้องสื่อสารเป้าหมายองค์กร และเป้าหมายของทีมหรือของพนักงานแต่ละคน ต้องสอดคล้องกับเป้าหมายใหญ่ขององค์กร

ขั้นตอนที่ 3 ตั้งและติดตามเป้าหมาย OKRs ส่วนบุคคล
พนักงานต้องเข้าใจว่าเป้าหมาย OKRs ของตน มีผลต่อเป้าหมายของทีมและองค์กรอย่างไร ตลอดจนมีการติดตามความก้าวหน้าและติดตามอย่างสม่ำเสมอ

Admin หวังว่าเนื้อหาใน EP นี้จะเป็นประโยชน์สำหรับการทำงานแบบ Remote work หรือ Work-from-home ที่ทำให้พนักงานมีความสุขและได้ผลงานควบคู่กันไป

Credit บทความ: The ultimate guide to OKRs in hybrid work spaces by Profit.co