อีก 2 สัปดาห์ก็เข้าสู่ปี 2024 แล้วครับ เป้าหมาย KPI หรือ OKR ที่ตั้งไว้ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาบรรลุผลสำเร็จเพียงใด
สำหรับใน EP นี้จะเล่าถึงกลยุทธ์องค์การที่สำคัญในปี 2024

จากประสบการณ์การทำงานในการให้คำปรึกษาในหลายๆองค์กร กลยุทธ์องค์กรที่สำคัญสามารถสรุปได้ 5 กลยุทธ์ดังนี้
1.การนำเครื่องมือดิจิทัลมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ

การผนวกเอาเครื่องมือดิจิทัลมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ จะทำให้ธุรกิจลดไขมันหรือการทำงานที่ไม่จำเป็น และช่วยสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในองค์กร เครื่องมือดิจิทัลเหล่านี้จะช่วยในการติดตามความก้าวหน้าโครงการ และงานที่แต่ละทีมรับผิดชอบว่ามีความคืบหน้าเพียงใด ยิ่งไปกว่านั้นการใช้แพลตฟอร์มที่ช่วยในการสื่อสารระหว่งทีมจะสร้างความร่วมมือและความมีส่วนร่วมของทีมได้ดี การเลือกเครื่องมือดิจิทัลที่มีระบบเชื่อมโยงอย่างครบวงจรเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการบริหารงานให้มีความต่อเนื่อง ไม่ติดขัด

พนักงานควรมีความเข้าในโครงสร้างการทำงาน ขั้นตอนการขออนุมัติ ระบบการบริหารงานไม่ว่าจะเป็นแบบกระจายอำนาจหรือรวมศูนย์ฯ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในแนวตั้งและแนวนอนเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งยวดในการกระจายความรับผิดชอบ และเป็นรากฐานสำคัญของธุรกิจทุกขนาด ที่จะบริหารงานและผลักดันองค์กรให้ขับเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จ

2.การจัดลำดับความสำคัญและมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ

รูปแบบการจัดลำดับความสำคัญของงานขึ้นอยู่กับกิจการ อาทิ Google ให้ความความสำคัญกับนวัตกรรมและงานที่ส่งผลกระทบในวงกว้าง ในขณะที่ Richard Branson มักเน้นการบริหารงานโดยมอบหมายอำนาจการตัดสินใจให้ทีม เพื่อให้ธุรกิจสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งช่วยสร้างวัฒนธรรมในการไว้วางใจ มอบหมายพลังอำนาจให้ทีม ทำให้ทีมมีความเป็นกระฉับกระเฉงและมีชีวิตชีวาในการทำงาน

3.การนำระบบการทำงานแบบลีนมาใช้

ระบบการทำงานแบบลีน ซึ่งประสบความสำเร็จในการใช้งานที่โตโยต้าเป็นอย่างมาก ระบบฯจะมุ่งในการลดของเสียและมุ่งเน้นเฉพาะกิจกรรมที่สร้างคุณค่า ซึ่งนำไปสู่กระบวนการทำงานที่มีการปรับตัวอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

กระบวนการลีนนี้จะวิเคราะห์งานที่มีความซับซ้อน เพื่อทำให้งานมีความเรียบง่าย หรือทำให้เป็นระบบออโตเมติกเพื่อสร้างความปลอดภัยและความต่อเนื่องในการทำงาน เมื่อนำระบบลีนมาใช้จะช่วยให้ระบบการผลิตมีความยืดหยุ่น ด้วยการใช้เทคโนโลยี เพื่อปรับตัวไปกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของตลาด ปรัชญาการทำงานแบบลีนสามารถประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านอื่นๆนอกจากสายการผลิต ซึ่งปรัชญาลีนนี้มุ่งความเป็นเลิศในด้านกระบวนการทำงาน เน้นการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มประสิทธิภาพในทุกกระบวนการทำงานของธุรกิจ

4.การกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและติดตามความก้าวหน้าอย่างสม่ำเสมอ

จากความสำเร็จของการที่ Google และ Intel นำ Objectives and Key Results (OKRs) มาใช้นั้น เคล็ดลับคือ OKRs ช่วยในการจัดลำดับความสำคัญของเป้าหมาย กำหนดวัตถุประสงค์ที่วัดผลได้ และแบ่งเป้าหมายให้เล็กลง นำไปสู่ผลลัพธ์ที่วัดผลได้ โดยมีการกำหนดโครงการต่างๆ เพื่อทำให้บรรลุผลลัพธ์นั้น

เมื่อมีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน ทีมก็จะบริหารงานประจำวันเพื่อให้สอดคล้องไปกับเป้าหมายและทิศทางเดียวกันกับขององค์กร การนำ OKRs มาใช้ยังช่วยในการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานและสร้างความมุ่งมั่นในการร่วมกันผลักดันให้องค์กรไปสู่ความสำเร็จ

5.การสร้างวัฒนธรรมแห่งการเปิดรับการ feedback

Pixar Animation Studios, General Electric, and Adobe เป็นองค์กรที่เน้นการสร้างวัฒนธรรมแห่งการ feedback และประสบความสำเร็จอย่างมากในการบริหารองค์กร

วัฒนธรรมแห่งการ feedback คือ การที่หัวหน้าและลูกน้องให้ข้อมูลย้อนกลับ อย่างตรงไปตรงมา สม่ำเสมอและสร้างสรรค์ ซึ่งแนวทางนี้จะช่วยให้ทีมมีความเป็นเจ้าของในงาน การสร้างความปลอดภัยในการทำงานให้ทีมสามารถ feedback ได้อย่างมั่นใจจะทำให้พนักงานรู้สึกว่า บริษัทฯได้รับฟังความเห็น และ พนักงานมีความผูกพันกับองค์กร

สรุป

ท้ายที่สุดแล้ว องค์กรที่มีประสิทธิภาพควรเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสม เพื่อตอบโจทย์บริบทขององค์กรและพนักงาน ในช่วงสิ้นปี ผู้บริหารควรใช้เวลาในการนั่งทบทวนผลลัพธ์ ความพยายามที่เราทำไป และกำหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมในปีต่อไป เพื่อให้ธุรกิจของเรายังสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง และก้าวไปสู่ความสำเร็จต่อไป

Admin หวังว่าเนื้อหาใน EP นี้ จะทำให้ท่านผู้บริหาร สามารถเข้าใจกลยุทธ์ทั้ง 5 เพื่อขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
ในปีที่ผ่านมา Admin มีการนำ OKRs มาใช้ในหลายหน่วยงานทั้ง การฝึกอบรมความรู้พื้นฐาน การกำหนด OKRs ขององค์กร และการใช้ OKRs Software เป็นเครื่องมือในการติดตามความก้าวหน้า ซึ่งการบูรณาการของทั้ง 3 ส่วนนี้ จะทำให้ OKRs สามารถเป็นสะพานที่เชื่อมระหว่างวิสัยทัศน์ กับการทำงาน และนำไปสู่ผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดี

หากองค์กรใดสนใจนำ OKR มาใช้สามารถติดต่อได้ ที่ 099-249-1636 หรือ info@bacconsultant.com

Credit บทความ : https://www.profit.co/blog/strategy/5-key-strategies-for-organizing-your-business-operations/