ในช่วงปีงบประมาณใหม่ คุณกำลังมีแผนที่จะผลักดันกลยุทธ์ใหม่ๆในองค์กรใช่ไหม แต่ไม่แน่ใจว่าจะเริ่มอย่างไร admin ขอนำคุณไปสู่ OKRs ซึ่งเป็นสะพานที่ปิดช่องว่างระหว่าง การวางแผนกลยุทธ์และการนำกลยุทธ์ไปสู่ภาคปฎิบัติ

Winston-Churchill-อดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษ กล่าวว่า
“However beautiful the strategy, you should occasionally look at the results”
(ถึงแม้ว่ากลยุทธ์จะเขียนไว้สวยงามเพียงใด แต่คุณก็ต้องดูผลลัพธ์ด้วย)

ในบทความนี้จะแนะนำขั้นตอนการนำ OKRs ไปใช้ในการผลักดันองค์กรให้ประสบความสำเร็จ

OKRs คือ อะไร

OKRs คือ กรอบแนวคิดที่ช่วย สร้างความสอดประสาน (alignment) ของพนักงานในองค์กร OKRs เป็นเครื่องมือที่ช่วย ถ่ายทอด เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ระยะยาว ไปสู่ วัตถุประสงค์ (objective) ที่มุ่งเน้น (focus) และ ผลลัพธ์หลัก (key result) ที่วัดผลได้ ซึ่งทำให้กลยุทธ์สามารถขับเคลื่อนได้ในระดับองค์กร แผนกและหน่วยงานในทุกระดับขององค์กร

OKR ประกอบด้วย 3 หลักที่สำคัญคือ

Focus : การมีเป้าหมายร่วม ที่คุณต้องการบรรลุในอนาคตในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง
Alignment : เป็นสิ่งสำคัญมากที่ทุกคนในองค์กร ร่วมมือกันในการผลักดันองค์กรไปสู่ความสำเร็จ
Feedback : เราไม่สามารถวัดความก้าวหน้าถ้าเราไม่รู้จุดเริ่มต้นมาจากไหน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่หัวหน้าต้อง feedback
พนักงานบ่อยๆ เพื่อทำให้มั่นใจได้ว่าพนักงานรู้ถึงความก้าวหน้าของตนเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้

OKRs เป็นเครื่องมือที่ช่วยพนักงานในทีมหรือแผนกของคุณ เพื่อที่จะรู้ว่าในแต่ละวัน เขาต้องทำอะไรบ้าง ที่จะช่วยทำให้กลยุทธ์องค์กรสำเร็จ และพูดได้เต็มปากว่า “ภารกิจในวันนี้สำเร็จ” นี่คือสิ่งสำคัญที่ OKRs และ การนำกลยุทธ์ไปสู่ภาคปฏิบัติ เชื่อมเข้าด้วยกัน

4 ขั้นตอนในการนำ OKRs ผลักดันกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ

OKRs เป็นเครื่องมือ ที่ช่วยถ่ายทอดกลยุทธ์ ให้เป็นเป้าหมายที่เล็กลง วัดผลได้ และนำไปสู่การปฎิบัติได้จริงสำหรับทีมหรือแผนกของคุณ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1: ระบุวัตถุประสงค์ (objectives) โดยยึดกลยุทธ์องค์กรเป็นหลัก
กระบวนการในการนำ แผนกลยุทธ์ใหม่ ไปสู่ภาคปฎิบัติ เริ่มจากการกำหนดวัตถุประสงค์ (objective) 3-5 ข้อ ซึ่งต้องสอดคล้อง (align) กับผลลัพธ์ที่องค์กรต้องการ

ขั้นตอนที่ 2: ระบุผลลัพธ์หลัก (key results)
หลังจากมีการระบุวัตถุประสงค์แล้ว ถึงเวลาที่ต้องคิดถึงผลลัพธ์หลัก (key results) ซึ่งเป็นสิ่งที่คุณต้องคิดและเป็นตัวที่วัดว่าวัตถุประสงค์นั้นได้บรรลุผลแล้ว ผลลัพธ์หลักที่ดีนั้นควรเกิดจากความร่วมมือกันของแต่ละหน่วยงานในองค์กร และควรมี 3-5 ข้อ

เมื่อมีการตั้งเป้าหมายและผลลัพธ์หลักแล้ว ควรมีการทบทวน (revisit) ทุกๆ 3 เดือนและมีการปรับเปลี่ยน(ถ้าจำเป็น) ตลอดจนเป็นเครื่องมือสำคัญในการ feedback ของตัวคุณและทีมงาน

หลังจากนั้นต้องมีการกำหนดโครงการ เพื่อดำเนินโครงการ(To-Do Initiatives)
สิ่งสำคัญคือต้องระบุ ทีมที่ดำเนินโครงการเพื่อผลักดันผลลัพธ์หลักๆเหล่านั้นให้บรรลุผล ซึ่งหัวหน้าทีมต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึง OKRs และแผนงานโครงการ

ขั้นตอนที่ 3 : มอบหมายโครงการ
3 คำถามก่อนดำเนินโครงการใดๆ
• เราต้องการเก็บข้อมูลอะไรบ้างเพื่อเริ่มโครงการ
• โครงการนั้นต้องใช้ความพยายามขนาดไหนในการบรรลุ พนักงานคนเดียวหรือทั้งทีม
• ใครควรเป็นผู้รับผิดชอบ ถ้าเราไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

การผลักดันกลยุทธ์หมายถึงหากบรรลุแล้วต้องมีผลตอบแทนต่อความพยายามของพนักงานด้วย

ขั้นตอนที่ 4: ทบทวน ทบทวน และทบทวน
การติดตามความก้าวหน้า รายสัปดาห์ หรือ รายเดือน เป็นแนวทางที่สำคัญในการวัดความก้าวหน้าและทำให้มั่นใจได้ว่า คุณกำลังมุ่งไปสู่เป้าหมายองค์กร แนวทางอื่นๆคือการมี Dashboard แสดงถึงความก้าวหน้าของ OKRs ของหน่วยงาน หรือ ทีม ซึ่งทุกคนในองค์กรสามารถเห็นได้

การใช้ OKR software ก็เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการบริหาร ติดตามความก้าวหน้า และแสดงความโปร่งใสของ OKRs ที่จะทำให้เห็นความสอดคล้องกันของเป้าหมายและความคืบหน้าทั่วทั้งองค์กร

สำหรับท่านที่สนใจการนำ OKRs ไปใช้ในองค์กร ทาง admin ขอแนะนำหลักสูตร OKRs concept and workshop ผ่านระบบ Zoom ในราคาที่จับต้องได้ และสามารถหักค่าใช้จ่ายได้ 200 % ตามประกาศกระทรวงแรงงาน สามารถติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ info@bacconsultant.com หรือ 099-249-1636

ในเดือนนี้ รัฐบาลมีมาตรการผ่อนคลายมากขึ้น ขอให้ทุกท่านดูแลตัวเอง ป้องกันตัวเองจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆ admin ขอเป็นกำลังใจให้
สวัสดีครับ แล้วพบกันใหม่

เครดิตเนื้อหา https://www.profit.co/blog/okr-university/how-to-implement-a-strategy-with-okr-a-step-by-step-guide/