ตั้งแต่พฤศจิกายนปีที่แล้ว กระแสของ AI มาแรงมาก โดยเฉพาะการใช้ AI ในการช่วยตอบคำถามต่างๆ ทาง Admin ก็สงสัยเช่นกันว่าจะใช้ AI มาช่วยเขียน OKRs อย่างไร ในตอนนี้ Admin จะมาเล่าถึงการใช้ ChatGPT มาช่วยเขียน OKRs
ก่อนอื่นมาดูนิยามก่อน

ChatGPT เป็น Chatbot ที่นำศักยภาพของ Artificial Intelligence (ปัญญาประดิษฐ์)และ Machine Learning มาใช้พูดคุยกับมนุษย์ทั่วๆไป

ChatGPT สามารถช่วยงานได้หลายอย่างตั้งแต่ การช่วยวางแผนโฆษณา วางแผนการตลาด เขียน Blog ทำสคริปท์ ออกแบบ social media posts และแต่งเพลง

ChatGPT ช่วยในการเขียน OKRs อย่างไร

  • Personalized suggestions (ข้อเสนอแนะแบบเจาะจง) ChatGPT ใช้ natural language processing algorithms ช่วยให้เข้าใจวัตถุประสงค์ของผู้ใช้และผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ด้วยข้อมูลเหล่านี้ ChatGPT ช่วยออกแบบ OKR ที่เกี่ยวข้อง ท้าทายและบรรลุผลได้ ผู้ใช้งานสามารถที่จะยอมรับ ปฎิเสธ หรือปรับปรุงให้เหมาะกับบริบทขององค์กร
  • Contextual suggestions (ข้อเสนอแนะที่เข้าใจในบริบท) ChatGPT เข้าใจบริบทต่างๆเช่น หน้าที่และบทบาทของผู้ใช้งานในอุตสาหกรรม ซึ่งจะช่วยในการออกแบบ OKR ที่ไม่เพียงเกี่ยวข้องกับองค์กรเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ระยะยาวขององค์กร เพื่อตอบโจทย์วิสัยทัศน์โดยรวมขององค์กรได้
  • Saves time (ประหยัดเวลา) กระบวนการตั้งเป้าหมาย OKR เป็นกระบวนการที่ใช้เวลาค่อนข้างมาก และใช้ความพยายาม การใช้ ChatGPT ช่วยในการนำศักยภาพของ AI มา นำเสนอ OKR ที่ตอบโจทย์องค์กร และทำให้ผู้ใช้สามารถบริหารเวลาไปดำเนินการทำให้ OKR บรรลุผลมากกว่าเสียเวลาในการเขียน
  • Continuous improvement (การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง) ChatGPT bot สามารถเรียนรู้จาก feedback ของผู้ใช้และมีการปรับปรุง OKRs ให้ดีขึ้นเรื่อยๆเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดีขึ้น
  • ตัวอย่างด้านล่าง คือ OKRs ที่ ChatGPT ช่วยเขียน
    ป้อนคำถามเข้า ChatGPT: Suggest OKRs for the marketing team

ChatGPT Suggested Results 1:
OBJ: Increase website traffic
KR 1: Increase organic traffic by 20% through SEO optimization
KR 2: Increase paid traffic by 30% through targeted ad campaigns
KR 3: Improve load time by 2 seconds to increase user engagement and decrease bounce rate

OBJ: Improve lead generation
KR 1: Increase lead capture form submissions by 50%
KR 2: Improve lead quality by achieving a 20% increase in lead-to-sale conversion rate
KR 3: Increase email subscribers by 25% through targeted email campaigns

OBJ: increase brand awareness
KR 1: Increase social media engagement rate by 30% through relevant and engaging content
KR 2: Increase brand mentions by 40% through influencer marketing and PR campaigns
KR 3: Achieve a 15% increase in branded search volume through targeted SEM campaigns

มาดูว่า ChatGPT ช่วยเขียน OKRs อย่างไร ตามlink นี้เลยครับ

Admin หวังว่าเนื้อหาใน EP นี้จะช่วยทุกท่านนำ ChatGPT มาช่วยในการเขียนหรือทบทวน OKR ที่เขียนไว้แล้วได้เป็นอย่างดี สวัสดีครับ

Credit บทความ: https://10xwinners.com/chatgpt-powered-feature/