เมื่อไม่กี่วันก่อน มีโอกาสเป็นวิทยากรเรื่อง Objective and Key Results(OKR) Canvas ให้กับหน่วยงานระดับประเทศแห่งหนึ่ง เรื่องที่น่าตื่นเต้นก็คือ จาก profile ของผู้เข้าสัมมนา 42 ท่าน ปรากฏว่า 26 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในระดับ ดร. ศ. รศ. ผศ.และ พ.ต.ท.

ตรงนี้เป็นความหนักใจของผมอย่างยิ่ง เนื่องจากต้องพยายามสร้าง engage จากผู้เข้าร่วมสัมมนา และผมเป็น introvert คือเป็นคนเงียบๆพูดไม่ค่อยเก่ง เลยนั่งคิดนอนคิดวิ่งคิด ก็เลยคิดว่าต้องใช้มือถือให้เป็นประโยชน์

ผมเลยลองใช้โปรแกรม www.mentimeter.com (อันนี้ไม่ได้ค่าโฆษณา) มาทำโพล(poll)สัก 5 ข้อ (ซึ่งคนละวิธีกับโพลสำรวจเรื่องเรือดำน้ำ) เพื่อสำรวจความคิดเห็นของผู้เข้าสัมมนา ต่อยุทธศาสตร์ของประเทศ วิธีการนี้เป็นสิ่งดีที่ทำให้เห็นถึงมุมมองของผู้เข้าสัมมนาต่อยุทธศาสตร์ ตลอดจนทลายกำแพงระหว่างผู้ฟังกับวิทยากรด้วย สมัยนี้ตัวช่วยเยอะ เลยเอาตัวรอดไป

สิ่งที่พบก็มีความจริงที่น่าสนใจ หลายสิ่ง เช่น ผู้เข้าสัมมนาไม่รู้ว่าการจัดทำแผนโครงการเพื่อของบประมาณ จะไปตอบโจทย์ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างไร นอกจากนี้ ก็ยังมองว่าตัวชี้วัดหลายตัว ไกลเกินฝัน เป็นไปไม่ได้ input เหล่านี้เป็นข้อมูลสำคัญสำหรับขยายความเพิ่ม เวลาบรรยาย

การตั้งเป้าหมายต่างๆที่เกิดความล้มเหลว เนื่องมาจากว่าตัวชี้วัดไม่มีความชัดเจน ไม่เป็นรูปธรรมและวัดผลไม่ได้ ในความเป็นจริงแล้ว เราควรตั้งตัวชี้วัดในลักษณะ Key Results ที่มุ่งเน้น outcome มากกว่า output

เนื่องจากการบรรยายนี้ต้องการให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา สามารถที่จะเชื่อมโยงโครงการที่ตนจะเขียนเพื่อขออนุมัติ ไปกับภาพใหญ่ของยุทธศาสตร์ชาติ จึงใช้เครื่องมือ OKR Canvas ซึ่งเป็นเครื่องมือในการตั้งเป้าหมายและระดมสมอง เพื่อกำหนดตัวชี้วัดโครงการร่วมกัน ก่อนที่จะลงรายละเอียดย่อยในโครงการฯ

OKR Canvas เป็นเครื่องมือในการนำกรอบแนวคิด OKR ไปสู่ภาคปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ในเครื่องมือนี้ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ
1.Objective ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ที่เราต้องการบรรลุ วันที่ต้องการบรรลุ ข้อมูล Objective นี้เราให้ใครเห็นบ้าง มอบหมายงานนี้ให้ใคร การทำงานนี้ให้สำเร็จเราต้องร่วมมือ(alignment) กับใครและ ต้อง Share ให้ใครในองค์กรอื่นเห็นบ้าง
2.Key Results ในส่วนนี้สามารถแบ่งได้เป็น 6 ลักษณะตั้งแต่
Milestone ,Increase KPI, Decrease KPI, Control KPI, Baseline KPI และ Percentage Tracked (ตัวอย่าง Key Results แต่ละประเภท แสดงในภาพครับ)

ซึ่งพอใช้ OKR Canvas ทำให้ผู้เข้าสัมมนาสามารถ เชื่อมโยงโครงการของตนไปยังยุทธศาสตร์ของชาติ โดยตรง นอกจากนี้ยังสร้าง horizontal alignment ระหว่าง expert ที่เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน มาพัฒนาโครงการร่วมกัน มี Sharing มากมายจนเลยเวลาทานข้าวไปเลย ผมแอบหวังว่า ผลลัพธ์จาก Workshop น่าจะนำไปสู่โครงการที่สร้างประโยชน์ให้กับประเทศในอนาคต

ศุกร์แล้ว เงินเดือนพี่งออก

อย่าลืมช่วยเศรษฐกิจ  เที่ยวไทยไปกับวันหยุดชดเชยสงกรานต์ ในสัปดาห์หน้า

แล้วพบกันใหม่นะครับ