เกือบ 4 ปีแล้วที่ OKRs เริ่มเป็นที่รู้จักในประเทศไทย ซึ่งเครื่องมือ OKRs ถูกนำมาใช้ในการวัดเป้าหมาย
ติตตามผลลัพธ์ สร้างความเชื่อมโยงของเป้าหมายและเพิ่มความมีส่วนร่วมของพนักงาน

Jack-Welch อดีต CEO ของ General Electric กล่าวว่า

ผู้นำทางธุรกิจที่ดีสร้างวิสัยทัศน์ ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าและไม่ท้อถอยที่จะขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ไปสู่ความสำเร็จ
“Good business leaders create a vision, articulate the vision, passionately own the vision, and relentlessly drive it to completion.”

OKRs ไม่เป็นเพียงเครื่องมือสำหรับการบริหาร แต่ยังช่วยในการส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความร่วมมือเพื่อบรรลุเป้าหมายเดียวกันขององค์กร

12 เหตุผลที่การใช้ OKRs แล้ว Work

1.OKRs ขับเคลื่อนองค์กรไปในทิศทางที่ใช่

หน้าที่หลักของ OKRs คือ ใช้ในการกำหนดทิศทางขององค์กร และจะ Work ถ้าทุกคนในองค์กรตระหนักในเรื่องนี้ การสร้างความตระหนักรู้ในกลุ่มพนักงานไม่ใช่งานที่ง่าย ในระดับพื้นฐานที่สุด องค์กรจำเป็นต้องสร้างนิสัยและความเชื่อ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของกรอบแนวคิด OKR ทั้ง 2 สิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆ ต้องใช้เวลา เมื่อมีการสร้างความตระหนักรู้ในเรื่อง OKR ในระดับองค์กรแล้ว ต้องมีการขับเคลื่อน มีการติดตามความคืบหน้าอย่างน้อยทุกสองสัปดาห์

2.OKRs ช่วยเชื่อมโยงเป้าหมายองค์กรในทุกระดับของหน่วยงาน

การขาดความเชื่อมโยงหรือสอดคล้องกันของเป้าหมายในองค์กร สร้างความสับสน ซึ่งเป็นเหตุผลที่ OKRs ทำหน้าที่ในการเชื่อมโยงเป้าหมายตลอดทั้งองค์กรให้มีความสอดคล้องกัน
OKRs เชื่อมทุกแผนก ทุกทีมและพนักงานไปสู่เป้าหมายใหญ่ขององค์กร ผู้บริหารระดับสูงตั้งเป้าหมายองค์กร แล้วถ่ายทอดลงมายังแผนก ทีม และสู่พนักงานแต่ละคน

เป้าหมายของพนักงานแต่ละคน ควรถูกถ่ายทอดจากเป้าหมายของทีม
เป้าหมายของทีม ควรถูกถ่ายทอดจากเป้าหมายของแผนก
เป้าหมายของแผนก ควรถูกถ่ายทอดจากเป้าหมายของบริษัท

ดังนั้น เป้าหมายทุกระดับ จะมุ่งเน้นไปสู่สิ่งที่สำคัญต่อองค์กรจริงๆ (focused on what matters most for the organization)
OKRs ช่วยให้พนักงานทุกคนเข้าใจว่าเป้าหมายของตน ส่งผลต่อเป้าหมายใหญ่ขององค์กรอย่างไร ซึ่งทำให้พนักงานรู้สึกว่าความสำเร็จของตนเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายองค์กร การทำงานมีความหมาย มีเป้าหมาย และมีส่วนร่วม

3.OKRs ช่วยกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรม

การตั้งเป้า OKR ที่ท้าทายช่วยสร้างแรงกระตุ้นต่อพนักงาน เป็นสิ่งที่ผลักดันพนักงานให้มุ่งไปข้างหน้า นำไปสู่การสร้างนวัตกรรม สร้างความมีส่วนร่วมให้พนักงานมีความคิดสร้างสรรค์และกล้าคิดนอกกรอบ OKRs มุ่งเน้นที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลง ทำให้พนักงานคิดได้ว่า 1)ตอนนี้ฉันกำลังทำอะไรอยู่ 2)ฉันทำสิ่งนี้อย่างไร และ 3)ฉันจะสร้างความแตกต่างได้อย่างไร

4. OKRs ช่วยให้มุ่งเน้นในสิ่งที่สำคัญจริงๆ

การกำหนดลำดับความสำคัญเป็นสิ่งสำคัญในการเล่นเกม การมีเป้าหมายจำนวนมากมายโดยไม่ได้กำหนดลำดับความสำคัญเป็นหายนะอย่างแท้จริง การกำหนดให้ทุกเป้าหมายสำคัญทั้งหมด เป็นเรื่องยากที่จะบรรลุเป้าหมายบางส่วนหรือทั้งหมด

OKRs ช่วยในการกำหนดลำดับความสำคัญ โดย OKRs ในทุกระดับมีการกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective) ให้อยู่ระหว่าง 3-5 ข้อ และผลลัพธ์หลัก (Key Results) ก็ควรมี 3-5 ข้อ เช่นเดียวกัน OKRs ช่วยลดจำนวนเป้าหมายและทำให้พนักงานเข้าใจได้อย่างง่ายดาย ว่าจริงๆแล้ว องค์กรต้องการอะไร ซึ่งจะช่วยลดช่องว่างระหว่างกลยุทธ์องค์กร การดำเนินการ และทำให้พนักงานทั่วทั้งองค์กรจดจ่ออยู่กับเป้าหมายที่ตั้งไว้ และร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้า

5.OKRs ช่วยในการติดตามความคืบหน้า

ถ้าองค์กรไม่มีการติดตามความคืบหน้าของเป้าหมาย ก็จะไม่มีเวลาในการทบทวน ดูผลลัพธ์ OKRs ช่วยให้เป้าหมายที่ตั้งไว้ถูกติดตามความคืบหน้า ทั้งในรูปแบบการ check-in รายสัปดาห์และการทบทวนเป้าหมายเป็นประจำ ทำให้ทราบสถานะองค์กรตลอดเวลา

6.OKR ช่วยทำให้พนักงานและทีม มีความรับผิดชอบมากขึ้น

การไม่รู้ถึงลำดับความสำคัญขององค์กรและแผนกนำมาซึ่งความสับสนอย่างแท้จริง ทีมและพนักงานจะไม่รู้ว่าต้องทำอะไร ไม่รู้ว่างานที่ตนทำนั้น สำคัญอย่างไร OKRs ช่วยชี้แนะแนวทางการทำงานของพนักงานทุกคนในองค์กร การตั้งเป้าหมายจะมีการดำเนินการรายไตรมาสหรือรายเดือน ให้โอกาสทีมและพนักงานแต่ละคนมีความรับผิดชอบมากขึ้น OKRs ตั้งแต่ CEO จนถึงพนักงานในทุกระดับจะต้องโปร่งใส ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลนี้ได้

Admin หวังว่า บทความนี้จะช่วยให้พวกเราชาว HR เข้าใจว่า OKRs มีส่วนช่วยองค์กรได้อย่างไร

Admin เชื่อว่า “What doesn’t kill us makes us stronger” สู้ๆนะครับ พวกเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจด้วย

สวัสดีครับ แล้วพบกันใหม่

สำหรับ เหตุผลอีก 6 ประการ สามารถติดตามได้ใน EP ต่อไป

เครดิตเนื้อหา https://www.profit.co/blog/okr-university/12-reasons-why-okrs-work

หมายเหตุ
สำหรับท่านที่สนใจนำ OKRs ไปใช้ในองค์กร ทาง admin ขอแนะนำหลักสูตร OKRs Concept and Workshop- ผ่านระบบ Zoom (6 ชม) สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 099-249-1636 หรือ info@bacconsultant.com